Forholdet mellem Danmark og Cuba
Udskriv

Politisk dialog i København . Besøg . Handel og samarbejde

Kilde: Den Cubanske Ambassade i Danmark.


HISTORIE

Republiken Cuba og kongeriget Danmark oprettede diplomatiske forbindelser på legationsniveau den 29. juni 1911, og i 1965 kom forbindelsen op på ambassadeniveau. Cuba er repræsenteret på ambassadeniveau i København, mens Danmark har en ikke-residerende ambassadør for Havana i Mexico, mens en Honorær Konsul varetager danske interesser på øen.
I 1970’erne og 80’erne blomstrede de diplomatiske forbindelser med delegationsbesøg fra begge lande og en udvidelse af de økonomiske og handelsmæssige bånd. Opblomstringen aftog i begyndelsen af 1990’erne, hvor graden af de økonomiske-, handelsmæssige- og politiske kontakter dalede betragteligt.
Ikke desto mindre var der i midten af 90’erne et ønske fra begge parter om at genoplive relationerne efter præsident Fidel Castros deltagelse i Det Sociale Topmøde i København i marts 1995 og styrkelsen af de cubanske forbindelser til det danske civilsamfund, især den stærke solidaritetsbevægelse.

Cuba har derfor siden anden halvdel af 1990’erne arbejdet for at intensivere forbindelserne med Danmark på grundlag af de primære internationale retsprincipper, specielt respekten for det cubanske folks ret til selvbestemmelse, uafhængighed og suverænitet.
I den forbindelse anstrenger Cuba sig for at afbøde virkningerne af de forhindringer, USA’s Helms-Burton Lov har medført for de europæiske nationers uafhængige udenrigspolitik, såvel som at imødegå USA’s omfattende politiske manipulationer, fordømmelser og anklager mod Cuba, som stormagten desværre har pålagt andre stater. Cuba tror, at udviklingen af de cubansk-danske relationer på nuværende tidspunkt hænger nøje sammen med begge parters vilje til at videreføre en respektfuld, politisk dialog på et ligeværdigt, suverænt grundlag, uden forudgående betingelser og indblanding. Den cubanske regering er således villig til at styrke de bånd, som historisk har knyttet vore lande sammen, for fredens, retfærdighedens, samarbejdets, solidaritetens og for det mellemmenneskelige forhold mellem vore befolkningers skyld.

I december 2000 underskrev daværende justitsminister Frank Jensen og hans cubanske kollega, Roberto Díaz Sotolongo en aftale vedr. udlevering af fanger inden for rammerne af "Palermo-konferencens" rammer, hvor Konventionen mod Internationalt Organiseret Kriminalitet undertegnedes.

I februar 2001 blev den bilaterale aftale om beskyttelse og fremme af investeringer underskrevet i København, og den mellemstatslige lufttransportaftale, der også omfatter andre nordiske lande, undertegnedes i Havana.


POLITISK DIALOG MELLEM CUBA OG EU I KØBENHAVN

I 2002, under det danske EU-formandskab, påtog Danmark sig at føre an i den politiske dialog mellem Cuba og den Europæiske Union. En delegation fra det cubanske udenrigsministerium, med vice- udenrigsminister Angel Dalmau i spidsen, afholdt møder med EU's trojka i København. Det danske EU-formandskab var repræsenteret ved udenrigsråd Carsten Staur. Tilstede var også EU Kommissær Poul Nielson og andre EU embedsmænd. Samtalerne var en opfølgning på den politiske udveklsing af ideer mellem Republikken Cuba og EU’s trojka, der indledtes d. 1 og 2. december 2001 i Havana, hvor parterne udsendte et fælles kommuniké. Cuba fastholdt dette dokuments gyldighed og betragtede det som dén platform, hvorpå de fremtidige gensidige forbindelser skal udvikles.
Samtalerne i København var omfattende, konstruktive og fremadrettede og behandler bilaterale og multilaterale emner af fælles interesse.
På basis af internationale retsprincipper, forklarede den cubanske delegation, hvorfor EU's fælles holdning i forhold til Cuba betragtes som værende af unilateral karakter og ikke kan accepteres som basis for forbindelserne mellem parterne.

Cuba føler sig ikke forpligtet af postulaterne i denne fælles holdning og Cuba opfordrer derfor indtrængende EU’s trojka til at bede EU’s ministerråd om at genoverveje denne holdning.
I samtalerne herskede der enighed om emner som beskyttelse og fremme af menneskerettighederne. Mulighederne for begge parters støtte til eksisterende internationale traktater vedrørende dette emne blev diskuteret. Ligesom forskellige holdninger til dette emne blev taget ad notam.

Den cubanske delegation udtrykte endnu en gang sin vilje til fortsatte konsultationer med den Europæiske Union vedrørende menneskerettigheder i det multilaterale forum, som beskrevet i det fælles kommuniké vedtaget i Havana, og den cubanske delegation opfordrede EU til ikke at deltage i den pression mod Cuba, som hvert år orkestreres fra USA’s side i FN’s Menneskerettighedskommission i Geneve.
Fra Cubas synsvinkel er den fælles holdning og EU’s stillingtagen til fordel for den anti-cubanske og politiserede resolution fremsat af USA i Geneve, hovedsubstansen i uoverensstemmelserne parterne imellem.
Den cubanske delegation tilbød trojkaen aktuelle informationer om USA’s blokade mod Cuba og overdrog ligeledes trojkaen en kopi af den cubanske rapport til FN’s generalsekretær som supplement til Resolution 56/9 fra FN’s Generalforsamling, med overskriften ”Behovet for at afslutte den økonomiske, handelsmæssige og finansielle embargo iværksat af USA mod Cuba”.
Cuba er, såvel som EU, imod anvendelse af unilaterale og ekstraterritoriale metoder, der overtræder international lov og FN’s Charter.
Cuba og EU er enige i deres afstandstagen til terrorisme. Cuba gentog sin holdning mod krig og bekræftede behovet for at fremme et klima af global fred og sikkerhed, som tillader udvikling for verdens befolkninger.
Cuba udtrykte sin støtte til de multilaterale bestræbelser på, under ledelse af FN, at styrke kampen mod terrorisme i alle dens former og udtryk, uanset hvor terrorismen måtte stamme fra og hvem, der måtte ansvarlige for disse handlinger. Og Cuba erklærede også sin vilje til at deltage i kampen mod denne svøbe.
I den forbindelse gjorde Cuba opmærksom på, at landet har tilsluttet sig alle internationale juridiske vedtægter vedrørende dette emne og at Cuba har indført en lov til bekæmpelse af terrorisme. Cuba opfordrede den Europæiske Union og alle dens medlemsstater til at fortsætte denne kamp og tilslutte sig disse vedtægter.
Den cubanske delegation gav EU’s trojka en kopi af Cubas Rapport til FN’s Sikkerhedsråd, som samler al dokumenteret information om samtlige terrorhandlinger mod Cuba gennem de seneste årtier. Cuba bekræftede, at dets økonomiske forbindelser og samarbejdet med landene i den Europæiske Union er af strategisk vigtighed. Cuba hilste også åbningen af EU-Kommissionens kontor i Havanna velkommen, og betragter dette som en vigtig beslutning, der vil bidrage positivt til forholdet mellem begge parter.

Cuba er indstillet på at fastholde den vigtige, politiske dialog med den Europæiske Union. I den forbindelse gjorde den cubanske delegation det klart for EU’s trojka, at der er cubansk vilje til jævnligt at fortsætte samtalerne.


BESØG

STATSLEDERE

1995: Præsident Fidel Castro deltog i det Sociale Verdenstopmøde.
1995: Præsident Fidel Castro i transit på vej til Kina og Vietnam.

REGERING

1982: Carlos Rafael Rodríguez, Vicepræsident for Cubas stats- og ministerråd på officielt besøg.
2005: Første Vicepræsident Raúl Castro i transit på vej fra Asia.

UDENRIGSMINISTRE

1977: Udenrigsminister K.B. Andersen på officielt besøg i Havana.
1980: Udenrigsminister Isidoro Malmierca Peolí på officielt besøg i København.
1995: Udenrigsminister Roberto Robaina Gonzáles deltager i det Sociale Verdens topmøde.
2000: Udenrigsminister Felipe Pérez Roque på officielt besøg i København.
2002: Viceudenrigsminister Ángel Dalmau med ansvar for Politiske Forhandlinger mellem Cuba og EU.
2006: Europadirektør, Ambassadør Teresita Vicente Sotolongo med ansvar for politisk kontakt mellem Udenrigsministre.


ANDRE VIGTIGE BESØG:

FRA DANMARK

1977: Industriminister Erling Jensen
1986: Folketingets Formand Svend Jakobsen
1985: Knud Erik Tygesen, ambassaderåd for udenlandske økonomiske affærer
1996: Viceudenrigsminister Ole Lønsman Polsen
1996: Formand for Folketingets Kulturkommission Søren Preben Hansen
1998: Erik Boel, sekretær i Socialdemokratiet
2001: Parlamentarisk delegation fra Danmark på 12 deltagere
2004: Ole Sohn, sekretær, SF, medlem af Folketinget.
2005: Jørgen Petersen, formand, DKP-ML.
2006: Sven Auken, Viceformand for det danske parlament Folketinget (S).
2006: Rune Lund, Enhedslisten, medlem af Folketinget.FRA CUBA

1978: Ministerpræsidenten for Statskomitéen for Økonomisk Samarbejde
1979: Minister for den kemiske industri Antonio Esquivel
1994: Parlamentssekretær Ernesto Suárez deltager i den Interparlamentariske Unions 92. konference
1995: Pedro Ross Leal, generalsekretær for cubansk LO (CTC)
1997: Viceudenrigsminister Isabel Allende
1998: Viceformand for Cubas parlamentet Jaime Crombet
2002: Aurora Fernandez, Viceminister for videregående uddannelser, arbejdsbesøg
2003: Eduardo Fernández de la Vega, Viceminister for Turisme, arbejdsbesøg
2005: Marcia Cobas, Viceminister for Sundhed, arbejdsbesøg


Præsident Fidel Castro har sendt en officiel invitation til at besøge Cuba til hans kongelige højhed prins Henrik. Cuba har tiltro til, at detaljerne vil falde på plads, og at vi således kan modtage prins Henrik i vort hjemland med al den respekt og gæstfrihed, vi cubanere kan tilbyde.


HANDEL OG SAMARBEJDE

Den handelsmæssige udveksling mellem de to lande blev fordoblet i år 2000 i forhold til året før. Dette skyldes især en stigning i den cubanske import, idet eksporten faldt med 67 procent. Danmark ligger på 10. pladsen for den samlede handel med den Europæiske Union, en 11. plads når det gælder cubansk eksport og en 9. plads, hvad angår import.
De bilaterale handelsforbindelser har lang vej endnu, men siden 1998 har der været mere jævnlig kontakt mellem økonomiske og officielle institutioner fra begge lande.

Danske firmaer har været repræsenteret i Havanna siden år 2000 og Danmark deltog i den seneste Internationale Havanna-Messe, som en del af EU’s stand.
I august 1998 blev der afholdt et møde om de handelsmæssige og finansielle forbindelser mellem Cuba og EU i Havana. Mødet blev sponsoreret af det cubanske EuroCenter for Handelssamarbejde og det danske advokatfirma Qvist & Stanbrook.

Den stærke udvikling i den cubanske turistsektor, hvor verdens førende hotelkæder, rejsearrangører og flyselskaber allerede har investeret, udgør en lovende mulighed for danske investorer. Det kan tilføjes, at gennemsnitligt 4.500 danskere hvert år besøger Cuba som turister.
Cuba deltog også i ”Ferie 99” i København og på messen afholdt i Næstved i december 2000, med en lovende udstilling om cubanske turistprodukter. Cuba har ligeledes deltaget ved de årligt tilbagevendende rejsemesser fra år 2001 og frem, samt i fødevaremessen i 2001.

Nationalbankerne i Cuba og Danmark arbejder på at nå frem til acceptable løsninger for begge parter med hensyn til genforhandling, omlægning og gældssanering, som skal føre til mere favorable handelsbetingelser og muliggøre et øget handelsmæssigt og økonomisk samarbejde.
Det cubanske Handelskammer har underskrevet aftaler med Dansk Industri, Det danske Handelskammer og Landbrugsrådet og cubanske firmaer så som MediCuba, Maquimport og Quimimport har været faste kunder hos danske firmaer igennem en årrække.

Et højdepunkt for alle disse bestræbelser opnåedes, da begge lande underskrev den bilaterale aftale om beskyttelse og fremme af investeringer d. 19. februar 2001.